ارزیابی تاثیر عملکرد بخش خنثی بر رفتار و مقاومت برشی پسماند جامد شهری تازه و سالخورده

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشگاه کاشان

2 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد، عمران- خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این مطالعات به منظور ارزیابی تاثیر مواد خنثی و با استفاده از آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس بر روی نمونه زباله های تازه و سالخورده در مرکز دفن کهریزک تهران انجام گردید؛ برای این بررسی سنگدانه های با درصد شکستگی مختلف و با مقدار 15% وزنی به نمونه ها اضافه گردید. نتایج نشان می دهد وجود بخش خنثی باعث افزایش مقاومت برشی توده زباله تا سه برابر مقدار اولیه شده و هر چه این مواد از زبری و سطوح ناصاف بیشتری برخوردار باشد مقاومت برشی افزایش بیشتری نشان می دهد. تاثیر وجود بخش خنثی در نمونه های تازه به دلیل ماهیت اجزاء زباله، بیشتر از نمونه های سالخورده است ولی مقاومت برشی نمونه های سالخورده در شرایط یکسان تا 50% بیشتر است. همچنین بخش خنثی تاثیر بیشتری در افزایش پارامتر زاویه اصطکاک داخلی(Φ) داشته و می تواند این پارامتر را تا سه برابر افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The assessment of effect of inert materials on the behavior and shear strength of fresh and aged municipal solid waste

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Sadeghpour 1
  • Nader shariatmadari 2
  • Farshad Dogmehchi 3
  • Amir Hossein KaramDad 3
1 Assistant professor, Faculty of Engineering, University of Kashan
2 Professor, Faculty of civil Engineering, Iran University of Science and Technology
3 M.Sc. in Geotechnical, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The heterogeneous materials behavior of municipal solid waste is affected by two main parts of inert materials and combustible materials of waste. The purpose of this study was to investigate the effect of inert materials behavior on shear strength of solid waste in the Kahrizak burial center of Tehran. These studies were carried out by evaluating the behavior of the Recycled Solid Waste Samples in large scale triaxial apparatus in consolidated - undrained samples of fresh municipal solid waste and older (9 years old) under the conditions of the burial center. Initially, the behavior and strength parameters of the samples were examined in the present situation without adding additional inert materials and then, in order to evaluate the effect of inert materials on the shear strength of the waste, we used the concrete aggregates as an additional inert material section in the samples. These aggregates were used as a inert material part in modeling with different levels of roughness and fracture percentages of 15%, 40%, 60% and 15% in weight. The results of the studies show that the presence of a inert materials section causes significant changes in the shear strength of the samples and increases the deviator stresses, so that the inert materials increases the shear strength of the waste mass up to three times the initial value, and as these materials have more roughness and more rigid surfaces, shear strength increases further. The impact of the inert materials section on new samples is due to the nature of the waste components is more than the elderly samples, the shear strength of old samples in the same conditions is determined 50% higher than fresh samples. Also, due to the creation of a larger lock and fastener between aggregates in larger all-round tensions, the effect of the inert materials performance increases with increasing levels of tension in the test. In addition, the inert materials have a greater effect on the increase of the internal friction angle parameter (Φ) and can increase this parameter up to three times the initial value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal solid waste
  • Shear strenght
  • Inert material
  • Triaxial test
  • Aging