ارزیابی "نیاز زاویه درز انقطاع" قاب های خمشی فولادی مجاور تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

ایجاد ساختمان‌های مرتفع و نزدیک به هم سبب می شود که در هنگام زلزله به سبب اختلاف در ارتفاع و سیستم‌های مقاوم لرزه‌ای، رفتار متفاوتی از ساختمان‌های مجاور، بروز کرده و جابجایی جانبی آنها منجر به برخورد (ضربه) می شود. با هدف جلوگیری از این برخورد، مقاله حاضر به تخمین "نیاز زاویه درز انقطاع" در بالاترین تراز برخورد از ترکیبات همجواری دوتایی قاب‌های خمشی فولادی 2 تا20طبقه، تحت رکوردهای زلزله حوزه دور و نزدیک گسل پرداخته و مقادیر بدست آمده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی با ضوابط استاندارد2800 مقایسه می گردد. نتایج نشان می‌دهد که در برخی حالات همجواری، ضوابط استاندارد2800 منجر به تخمین دست پایین زاویه درز انقطاع می شود. همچنین میانگین افزایش این نیاز در حالات مورد بررسی تحت مولفه عمود بر گسل زلزله‌های حوزه نزدیک، به ترتیب 48/1 و35/1 برابر مقادیر حاصل از زلزله‌های حوزه دور از گسل و مولفه موازی گسل زلزله‌های حوزه نزدیک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Demand of Separation Gap Angle in Adjacent Steel Moment Resisting Frames under Far-Field and Near-Field Earthquakes

نویسندگان [English]

  • Mostafa Khatami 1
  • mohsen gerami 2
  • Ali Kheyroddin 3
1 Semnan University
2 semnan univercity
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In crowded cities, building structures are usually constructed in close proximity to one another because of restricted availability of space. In many cases, every building in a block is in full or partial contact with its neighboring buildings. Because of insufficient separations, their different heights and seismic-resisting systems collision can occur between adjacent buildings during strong ground motions. This collision can make partial or general damages to the structural elements and accelerate their failure by affecting their stiffness. This phenomenon is commonly referred to as structural pounding. Pounding between inadequately separated buildings has been observed in most previous major earthquakes. Each time pounding occurs, building structures will sustain short duration large impact force not specifically considered in conventional designs. The severity of the impact depends on the dynamic characteristics of the adjacent buildings in combination with the earthquake characteristics. Aiming to prevent such collisions, the present study tends to estimate the demand of separation gap angle at the highest collision level using various proximity compositions of two regular steel moment resisting frames under near-field and far-field earthquake records. Accordingly, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20 story three-span steel moment resisting frames are placed in all possible pair proximity states, and their demand of separation gap and separation gap angle is calculated using dynamic analysis of the nonlinear time history with the OPENSEES software, and compared to Standard 2800 (Fourth Edition) requirements. The results indicate that in some proximity states the Standard 2800 requirements underestimate the demand of separation gap angle. Meanwhile, the average of demand of separation gap angle in the states studied under the component vertical to the fault of near-field earthquakes is 1.48 and 1.35 times greater than those of the far-field earthquakes and the component parallel to the fault of near-field earthquakes respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation Gap Angle
  • Adjacent Buildings
  • Collision Level
  • Component Vertical and Parallel to the Fault