مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودنی منبسط شونده بر مقاومت بیرون کشش نیل در خاک ماسه ای

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده

در این پژوهش، اثر افزودنی منبسط شونده و فشار تزریق بر مقاومت بیرون کشش نیل بررسی گردیده است. از پارامترهای مهم طراحی در روش میخکوبی یا همان نیلینگ، مقاومت پیوند است که به نحو قابل ملاحظه ای تحت تأثیر فرآیند تزریق می باشد. فرآیند تزریق به پارامترهای مختلفی مانند فشار تزریق، الگوریتم تزریق و اجزاء ملات تزریقی وابسته است؛ لیکن به دلیل کمبود مطالعات انجام شده در مورد تأثیر اجزاء ملات تزریقی بر مقاومت پیوند، در تحقیق حاضر اثر افزودنی منبسطشونده در ملات، بر مقاومت باند بوسیله ی دستگاه بیرون کشش آزمایشگاهی بررسی شده است. تمامی مراحل اجرای سیستم میخکوبی در آزمایشگاه توسط دستگاه بیرون کشش به طور کامل مدلسازی شده است. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از افزودنی منبسطشونده به میزان معین و بهینه، سبب افزایش مقاومت پیوند در نمونه ی آزمایشگاهی گردید و استفاده بیش از حد افزودنی منبسط شونده تأثیر معکوس بر روی مقاومت پیوند گذاشت. همچنین افزایش فشار تزریق به عنوان عامل مهم و مؤثر منجر به افزایش قابل ملاحظه در مقاومت پیوند گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of expansive grout effect on soil-nail pullout resistance in sandy soils

نویسندگان [English]

  • Hadi Nicknejad 1
  • Mohammad NorouzOliaei 2
1 Geotechnical Div., Civil Eng. Dep., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Geotechnical Div. Civil Eng. Dep. Tarbiat Modares University Tehran Iran
چکیده [English]

By growing of urban life and increasing demand for construction, as well as requirement of appropriate space for parking and facilities, excavation has become an integral part of most construction projects. One of the new and effective methods for stabilizing excavation is nailing method. One of the important parameters of the design in this method is bond strength, which is significantly influenced by the grouting process. The grouting process depends on various parameters such as grouting pressure, grouting algorithm and mortar components, but due to the lack of studies on the effect of mortar components on bond strength, the effect of an expansive additive in the grout on the bond strength investigated by a pullout box in the laboratory. The pullout box has different parts such as overburden pressure unit, grouting unit, loading unit and monitoring unit. First the soil strength parameters obtained by direct shear test. Also grout’s compressive strength obtained by grout compressive strength test with UTM. In the pullout test, first the soil with optimum moisture, compacted layer by layer while a steel casing embedded in the middle of the box. After applying overburden pressure with an airbag for 24 hours and setting equilibrium in the soil, the steel casing removed and the steel bar placed in the hole, then grouting process started. Finally, after 5 days, the loading process started, by pulling out the grouted nail using speed of 1 mm/min. Also the grout compression strength tests have done to investigate how expansive additive influences on mortar. The results showed that the use of expansive additive to a certain and optimum extent, despite of reduction in mortar compression strength, causes increase in bond strength in the laboratory sample. Also by increasing the grouting pressure, the pullout resistance increases to high extent, which is recommended in projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nailing
  • pullout box
  • expansive grout
  • grout pressure