بررسی ارتباط فرکانس طبیعی سازه و فرکانس‌های زلزله در حوزه‌ فرکانس با استفاده از موجک گسسته

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

یکی از روش‌های بررسی فرکانسی موج زلزله استفاده از سری فوریه و طیف توان است. در این مقاله به بررسی فرکانس مود غالب سازه تحت زلزله با استفاده از طیف توان پرداخته شده و فرکانسی از زلزله که بیشترین تأثیر را بر پاسخ سازه دارد، بررسی می‌شود. برای این منظور ابتدا با استفاده از تئوری موجک گسسته شتاب‌نگاشت زلزله تا 5 مرحله فیلتر می‌شود. در هر مرحله از فیلتر دو موج تقریبات و جزئیات حاصل می‌‌شود. با توجه به تحقیقات پیشین موج تقریبات به موج زلزله‌ی اصلی نزدیک‌تر است. به همین جهت برای انجام تحلیل در حوزه‌ فرکانس، طیف توان موج تقریبات رسم می‌‌شود. سپس چند 4سازه تحلیل مودال شده و تحت طیف توان زلزله تحلیل در حوزه ی فرکانس می‌شوند و فرکانس مود غالب آن‌ها به دست می‌آید. با استفاده از تبدیل موجک تعداد نقاط شتاب‌نگاشت زلزله اصلی به اندازه 32 برابر کاهش می‌بابد درصورتی که خطای ناچیزی در تخمین فرکانس غالب سازه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the natural frequency of the structure and earthquake frequencies in the frequency domain using a discrete wavelet

نویسندگان [English]

  • Ali Heidari 1
  • noorollah majidi 2
1 Associate professor of civil engineering
2 M.Sc. Student of Structural Engineering of Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

One of the methods of quake frequency investigation is the use of Fourier series and power spectrum. In this paper, the frequency of the major structural modalities in the earthquake is investigated using the power spectrum and the frequency of the earthquake, which has the greatest effect on the structure response. For this purpose, first, using the discrete wavelet theory, the acceleration of the earthquake is filtered up to 5 steps. At each stage of the filter, two waves of approximations and details are obtained. By analyzing the frequency content of approximate waves and details using the power spectrum and the Fourier spectrum, it results that the frequency of the wave is closer to the original wave of the earthquake. For convergence, the effect of frequency due to different frequencies in approximate waves is considered by the frequency effects of different frequencies in the main earthquake hypothesis called the approximation of the approximate wave to the maximum acceleration of the wave of the main earthquake. In order to verify the validity of the hypothesis, again, the Fourier spectrum and the power spectrum should be plotted for new approximation waves. After examining the frequency of the wave of approximations, it is concluded that the hypothesis works well. By studying the frequency content of the new approximation wave, it follows that for dynamic analysis, the frequency range of the power spectrum is more accurate than the Fourier spectrum. For this reason, the power spectrum is used for analytical calculations. Finally, with the investigations carried out in this paper, for the frequency domain analysis, the scalar approximation power spectrum is plotted. Then, several structures of the modal analysis and under the frequency spectrum of earthquake analysis are in the frequency domain. From the frequency response analysis curve and the results of the modal analysis, the frequency of the dominant mode of the structure is predicted. Using the wavelet transform, the number of accelerated earthquake mapping points reaches 1/32 But there was little mistake in estimating the prevailing frequency of the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earthquake
  • Fourier spectrum
  • power spectrum
  • wavelet transform
  • dominant frequency