استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چنانچه دال تخت تحت بارهای غیرقابل‌پیش‌بینی قرار گیرد و گسیختگی پانچینگ دال تخت اتفاق بیفتد، پس از بازتوزیع نیروها، بارهای این اتصال به اتصال های مجاور منتقل می گردد و اتصال های دیگر نیز دچار گسیختگی خواهد شد. جهت ایجاد برقراری یک سازوکار پشتیبان پس از گسیختگی پانچینگ در این پژوهش 10 نمونه دال مربعی با مقیاس نیم و با ابعاد 1600 میلی‌متر و ضخامت‌ 125 با جزئیات متفاوت در آرماتور گذاری بر روی تکیه‌گاه‌های ساده مورد آزمایش قرار گرفت. در این پژوهش اثرات آرماتورهای یکپارچگی ، آرماتورهای فشاری، آرماتورهای یکپارچگی خم‌شده به بالا و آرماتور برشی بر روی مقاومت پس پانچینگ بررسی گردیده است. نتایج آزمایش‌ها نشانگر آن است که با افزودن آرماتور یکپارچگی مقاومت‌ پس پانچینگ افزایش‌ می یابد.آرماتورهای فشاری مقاومت‌های یادشده را تغییر نمی دهند. خم کردن آرماتور یکپارچگی به سمت ناحیه کششی دال، باعث افزایش مقاومت پانچینگ و پس پانچینگ اولیه خواهد شد. آرماتورهای برشی می‌توانند مقاومت پانچینگ و شکل‌پذیری اتصال را افزایش می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of special reinforcement to improve post-punching failure

نویسندگان [English]

  • Saeed Sarvari 1
  • Mohammadreza Esfahani 2
1 Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Civil Engineering, Ferdowsi Unversity of Mashhad, MashhadT Iran
چکیده [English]

Punching shear failure is usually the critical failure mechanism for flat slab reinforced concrete structures. The special brittleness of slab-column connections is due to the relative ease with which the flexural reinforcement in the top of the slab can be torn out of the concrete once an inclined failure surface has formed. If unpredictable loads are applied to the flat slab-column connections, punching shear failure occurs with almost no warning signs. According to the brittle manner of this failure, the load carried by the slab-column connection redistributes to adjacent supports and can cause overloading to these supports. It is necessary to provide a secondary load carrying mechanism after punching shear failure. In this Paper, Suggestions for establishing a supporting mechanism in the flat slab connections after punching shear failure are proposed. For this purpose, an experimental study was performed to investigate the post-punching behavior of 11 slab specimens with various reinforcement layouts. The effects of integrity, compressive, shear and bent-up reinforcements on the post-punching behavior of slab-column connections were studied. The results of the experiments show that Integrity reinforcements significantly increased the post-punching shear strength. These reinforcements can develop tensile membrane action and through alternative load paths to transfer the load. These reinforcements did not have much influence on the punching shear strength. In the column strip, compressive bars (except integrity reinforcements) did not have much influence on the punching and post-punching shear strength. The bent-up integrity reinforcements significantly increase punching and post-punching shear strength. The additional bent-up reinforcements increase punching shear strength but these reinforcements are not effective to the post punching phase and cannot increase the post punching shear strength. The shear reinforcements increase punching shear strength, but these reinforcements cannot increase post-punching shear strength. Furthermore, if the shear reinforcements are effectively extended, the behavior flat slabs will be more ductile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-Punching strength
  • flat slab
  • Integrity reinforcement
  • Punching shear failure