مقایسه نرخ فرسایش خاک ماسه لای‌دار تثبیت شده با سیمان و نانورس

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشگاه شیراز

3 3- استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

فرسایش داخلی یکی از مهم‌ترین مشکلات حائز اهمیت در سدهای خاکی شناخته می‌شود. به طوری که شکست‌ اکثر سدهای خاکی در جهان ناشی از آن است. یکی از روش‌های کاهش این پدیده استفاده از مواد افزودنی است که به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی مناسب باشند. در این پژوهش از سیمان و نانورس به عنوان مواد افزودنی در خاک ماسه لای‌دار استفاده شد و برای بررسی این پدیده، آزمایش فرسایش حفره‌ای مبنای کار قرار گرفت. نمونه‌های حاوی مقادیر 25/0، 5/0، 1، 2 و 3 درصد سیمان و 5/0، 1 و 5/1 درصد نانورس در بازه زمانی 1، 7، 14 و 28 روزه مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج، پس از گذشت 28 روز شاخص نرخ فرسایش در %5/1 نانورس و %1 سیمان نسبت به خاک شاهد بیش از سه برابر افزایش داشته که این امر سبب تغییر گروه خاک از نسبتاً سریع به خیلی آرام می‌شود و کاهش فرسایش‌پذیری را به دنبال دارد. از طرفی در تمامی درصدها و بازه‌های زمانی نیز تنش برشی سیمان از نانورس بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the erosion rate of stabilized silty sand soil with cement and nanoclay

نویسندگان [English]

  • shaghaiegh sadat Babaei 1
  • Seyed Mohammad Ali Zomorodian 2
  • Jahanshir Mohammadzaeh 3
1 Water Engineering Department, Faculty of Agriculture of Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Water Eng.Dept., Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Water Engineering Department, Faculty of Agriculture of Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Internal erosion and scouring have always created many problems for earth dams. Since half of the world's earth dams’ damages are due to internal erosion, this process has been recognized as the second reason for the failure of these dams and has raised major concerns. Although there have been many proven methods to control this phenomenon for over 50 years, this problem has not yet been completely resolved. It includes different processes such as piping and suffusion. The study of these phenomena is an important topic in many different fields such as hydraulic and geotechnical engineering. One of the ways to reduce this phenomenon is soil remediation, which requires adding different percentages of additives to the soil. Since these additives may damage the environment or cost a lot, we need to find optimum quantities that reduce cost and environmental problems. In this study two additive substances like cement and nanoclay were added to the soil and, according to research, cement and nanoclay are not environmentally and economically suitable in large volumes, respectively. In the present study, we have used low percentages of these materials and run the Hole erosion test (HET) to control the phenomenon of internal erosion. Due to the fact that the soil used in this study was silty sand, we added 0.25, 0.5, 1, 2 and 3 percent cement and 0.5, 1 and 1.5 percent nanoclay to the soil and after passing the curing time (1, 7, 14 and 28 days) the soil was compacted and tested. According to the results after 28 days, the erosion rate index increased more than threefold in 1.5% nanoclay and 1% cement compared to the control soil, which changed the soil group from relatively fast to very slow and leads to the reduction of erodibility. Moreover, in all the percentages and intervals, shear stress in cement was higher than nanoclay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hole Erosion test
  • Nanoclay
  • Cement
  • Internal erosion