تعیین مسیر بهینه پروژه‌های زیربنایی انتقال آب با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی برپایه مدل یکپارچه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل‌سازی اطلاعات ساخت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

بسیاری از پژوهش‌های پیشین به کاربردهای مدل‌سازی اطلاعات ساخت در پروژه‌های ساختمانی پرداخته اند؛ اما کاربرد این فناوری در پروژه‌های زیربنایی کمتر موردبررسی قرار گرفته است. در بسیاری از پروژه‌های زیربنایی مانند خط انتقال آب استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌تواند به بهره‌وری پروژه کمک کند. باتوجه به مزایایی که فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساخت و سیستم اطلاعات جغرافیایی دارد؛ مدل یکپارچه این دو فناوری که محیطی واحد و یکپارچه برپایه پایگاه داده است می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های طراحی و مدیریتی کمک کند. هدف از این پژوهش ارائه الگوریتمی جهت یافتن بهترین مسیر برای عبور خط لوله با توجه به پارامترهای مختلف طراحی است. در این پژوهش در ابتدا مفاهیم مدل‌سازی اطلاعات ساخت و سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شده و ادغام این دو سیستم در پژوهش‌های پیشین و کاربرد آن در پروژه‌های زیربنایی موردمطالعه قرار می‌گیرد. سپس با توجه به معیارهای موردنظر در اجرا و نظرات خبرگان و همچنین با استفاده از مدل یکپارچه BIM و GIS، مناسب‌ترین مسیر براساس روش تحلیل سلسله مراتبی در یک پروژه خط انتقال آب تعیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the optimal path of Water Distribution System using AHP based on integrated GIS and BIM model

نویسندگان [English]

  • mohammadhossein tamanaeifar 1
  • ali nouri 3
  • Mohammadhossein Salimi 4
1 phd student, faculty of civil engineering and enviroment, amirkabir university of technology
3 msc student, faculty of civil engineering and environment, amirkabir university of technology
4 msc student, faculty of civil engineering and environment, amirkabir university of technology
چکیده [English]

One of the most important challenges of construction projects is the use of Building Information Modeling (BIM) technology in infrastructure projects such as road projects, water distribution system, power plant projects and etc. Most previous researches have focused on the application of BIM in building projects and the application of this technology in infrastructure projects has been less studied. In many infrastructure projects, such as water distribution system, geographic information system (GIS) can increase project efficiency. Based on the advantages of BIM and GIS, the integrated model of these two technologies can facilitate the decision-making process in the planning, design and construction phases. The purpose of this paper is to present an algorithm for finding appropriate pipeline path using Analytical Hierarchical Process (AHP) and based on integrated GIS and BIM model. In this study, first the concepts of BIM and GIS, the integration of these two systems in previous researches and its application in infrastructure projects is studied. Then, according to the considered parameters and experts opinions as well as using the integrated BIM and GIS model, the most appropriate pipeline path in a water distribution system is determined based on AHP method. In this paper, considering the initial paths and experts and stakeholders opinions, all paths are compared based on different criteria and finally the optimal path is determined using AHP method. Meanwhile, the integrated BIM and GIS model has been used to extract the required information and data for AHP analysis. Initially, the middle route of the boulevard (main path) was chosen by the consultant as the pipeline path due to its shortness; however, considering other criteria, the eastern path is chosen as the appropriate pipeline path. The results of this study indicate that shortest path is not necessarily the best pipeline path. Because different criteria are involved in determining the optimal path and all should be considered in selecting the appropriate pipeline path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BIM
  • GIS
  • AHP
  • appropriate pipeline path