مدلسازی عوامل مؤثر در تغییر تمایل استفاده از تاکسی اینترنتی در شرایط کوید-19

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به دلیل ادامه بحران کوید 19، سیستم حمل‌ونقل شهری دچار تغییرات چشمگیری شده است، همچنین افزایش خطرات مرتبط با مکان‌های شلوغ همراه با اقدامات فاصله‌گذاری‌اجتماعی در حمل‌ونقل عمومی و اشتراکی، احتمالا روی گزینه‌های معمول سفر مسافران تأثیر می‌گذارد. در این مقاله با استفاده از طراحی پرسش‌نامه و پرسشگری آنلاین در شهر تهران، سعی شده است برآوردی از میزان استفاده افراد از تاکسی‌های اینترنتی در شرایط کوید 19 انجام گیرد. برای این منظور، جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار با استفاده از 233 داده حاصل از پرسشگری آنلاین و باتوجه به میزان استفاده و تغییرات میزان استفاده آن‌ها قبل و بعد از کرونا، اقدام به ساخت مدل‌های لوجیت رتبه‌ای و دوگانه گردید. نتایج نشان دادند که شیوع کرونا بر میزان استفاده از تاکسی‌اینترنتی تأثیر منفی داشته است. افزایش قیمت بنزین و نبود پارکینگ در مقصد سفر، بر میزان استفاده از تاکسی‌اینترنتی تأثیر مثبت داشته است. همچنین افراد دارای خودروی شخصی نسبت به افراد فاقد خودروی شخصی کمتر از تاکسی‌اینترنتی استفاده می‌کنند و پس از کرونا نیز میزان استفاده خود را بیشتر کاهش داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling factors affecting utility to use internet taxi under Covid-19

نویسندگان [English]

  • asef kheiri 1
  • Amir Reza Mamdoohi 2
1 Master student of Urban Transportation Planning Engineering, Tarbiat Modares University of Tehran
2 Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Eng. Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Due to the uncontrolled increase in the use of private cars and the increase in intra-city travel and single-passenger car traffic in cities, especially in metropolises such as Tehran, today traffic problems are the main problems of the people and officials of these cities. Therefore, any effort to reduce the number of single-passenger vehicles can be effective in reducing traffic problems and its destructive environmental effects. One way to reduce these problems is to use shared mobility, such as Internet taxis. Unfortunately, due to the continuing Covid 19 crisis, the landscape of urban transport has changed dramatically, and the increased risks of Corona disease in crowded places, along with measures social-distancing in public and paratransit transport, are likely to affect the normal choice of passenger vehicles, For this reason the tendency to use public and semi-public vehicles is expected to decrease. The purpose of this study is to determine the factors affecting the demand for this mode of transportation by considering Internet taxi as a mode of urban transportation and to estimate the impact of Covid 19 on the rate of people using Internet taxis. For this purpose, using the design of a questionnaire and Asking questions online in Tehran, after the initial analysis of data (descriptive statistics analysis), Ordered Logit and Binary Logit models were constructed for the use of people before and after the Covid 19. The most important results showed that the corona virus had a negative effect on the use of Internet taxis.The increase in the price of gasoline and the lack of parking at the destination have had a positive effect on the use of Internet taxis. Travelers who have normally traveled for study and recration purposes have reduced their use more than others after Corona. Also, people who own a car, use Internet taxis less than people who do not own a car, and after the Corona they have reduced their use more than them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Ride Hailing
  • Travel Demand
  • Ordered Logit Model
  • Binary logit model