بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای فولادی، برنجی و برنزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

دراین پژوهش، به صورت آزمایشگاهی مقاومت وکیفیت جوشکاری با استفاده از سه الکترود برنجی، برنزی و فولادی با دو فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی و اکسی استیلن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، ابتدا به کمک تست کشش، مشخصات مصالح فلز پایه تعیین شده و پس از آن، با تهیه، ساخت و جوشکاری 46 نمونه آزمایشگاهی، رفتار انواع جوش در سه حالت بارگذاری کشش، برش و خمش بررسی شد. بررسی نتایج آزمایش‌ها نشان داد با تقریب قابل قبولی می‌توان مقاومت جوش در قوس الکتریکی با الکترود فولادی را در تمام ضخامت‌ها یکسان لحاظ نموده و از تاثیر ضخامت در مقاومت کششی جوش صرفنظر کرد. این در حالیست که ضخامت قطعه تاثیر قابل توجهی بر روی کیفیت جوشکاری اکسی استیلن دارد. همچنین نتایج آزمایش‌ها نشان داد که جوشکاری با قوس الکتریکی با الکترودهای فولادی در انواع نمونه ها مقاومت های بهتری نسبت به سه نوع جوش دیگر دارد و بعد از آن مقاومت جوشکاری با قوس الکتریکی با الکترود فسفربرنز در رتبه دوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Oxy-acetylene Welding and Arc Welding with Steel, Brass, and Bronze Electrodes

نویسندگان [English]

  • Bahman Shervani Tabar 1
  • Saeid Enteghami Mayan 2
  • Arjang Sadeghi 3
1 Assistant Professor,Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 M. Sc. in Civil Engineering,Dept. of Civil Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In considering the importance of avoiding corrosion of weld metal under various environmental conditions, the investigation on the efficiency of different welding methods with various types of electrodes will be inevitable. In this paper, the strength and compatibility of various welding methods were experimentally investigated considering four welding types, including arc welding with phosphor bronze electrode, arc welding with steel electrode, oxy-acetylene welding with bronze electrode, and oxy-acetylene welding with brass electrode. In this regard, firstly, the material properties of base metal were determined by tensile testing, and then the behavior of 46 test samples were examined under three loading conditions of tensile, shear, and bending. investigation of the experimental results showed that with an acceptable approximation, the strength of arc welding with steel electrode could be considered the same in all thicknesses, and the effect of thickness on the tensile strength of the weld could be ignored. That is while the plate thickness has a remarkable effect on the quality of the oxy-acetylene welding. Also, the results of experiments showed that arc welding with steel electrodes in different types of samples has higher strength than the other three types of welding, and then the strength of arc welding with phosphor bronze electrode is in the second grade.

In this regard, firstly, the material properties of base metal were determined by tensile testing, and then the behavior of 46 test samples were examined under three loading conditions of tensile, shear, and bending. investigation of the experimental results showed that with an acceptable approximation, the strength of arc welding with steel electrode could be considered the same in all thicknesses, and the effect of thickness on the tensile strength of the weld could be ignored. That is while the plate thickness has a remarkable effect on the quality of the oxy-acetylene welding. Also, the results of experiments showed that arc welding with steel electrodes in different types of samples has higher strength than the other three types of welding, and then the strength of arc welding with phosphor bronze electrode is in the second grade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxy-acetylene welding
  • Arc welding
  • Bronze electrode
  • Steel electrode
  • Brass electrode