مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده مطالعه چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو عیات علمی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.24200/j30.2022.58562.2987

چکیده

تامین مالی بالا و دوره بهره‌برداری طولانی دو جنبه مهم اثرپذیری قراردادهای مشارکتی از محیط هستند. ساختار قراردادهای مشارکتی در ایران با محیط برخوردار از پیچیدگی بالا، متناسب نبوده و در نتیجه اهداف عملکردی با مشکل مواجه هستند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل محیطی موثر، چالش‌ها، موانع بستری، نحوه‌ی تعامل و پیامدهای حاصل از قراردادهای مشارکت آزادراهی بوده که در قالب یک مدل نظری تدوین شود. استراتژی مطالعه موردی، رویکرد کیفی و تجزیه تحلیل داده‌ها با نظریه داده‌بنیاد، ویژگی‌های روش‌شناسی پژوهش هستند. یافته‌های حاصل از چهار مورد آزادراهی، ابتدا نشان دادند که قراردادهای مشارکت، بدون توجه به چرخه عمر طولانی، منعقد شده است. سپس در دوره ساخت، علیرغم سعی در عملکرد همدلانه، ولی به دلیل فهم ناقص از تعهدات قراردادی و انتقال نامناسب ریسک‌ها، معیارهای عملکردی رضایت‌بخشی ایجاد نشده است. سرانجام در دوره بهره‌برداری نیز به دلیل افزایش هزینه-ها، ناکافی بودن درآمد و افزایش پیچیدگی محیطی، بازگشت سرمایه در ابهام قرار گرفته است. در نتیجه این قراردادها، نابالغ و با طرفین ناراضی ارزیابی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical model of built, operate and transfer contracts in a complex environment Multi-case study: Iran freeway partnership agreements

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad mahdi mirmoezi 1
  • Mohammad Hosein Sobhiyah 2
1 membership of faculty of technical and engineering, science and culture university, Tehran, Iran
2 Project and Construction Management Dep., Art Fac., TMU Univ., Tehran, Iran
چکیده [English]

Build Operate Transfer (BOT) contracts in Public Private Partnership process, have two important features contain high budget and long life cycle. for these two reasons, these contracts sensitive to the environment and face many problems in complex environments, such as the project environment in Iran. The structure of freeway partnership contracts in Iran is not fit with the high complex environment and so, performance targets are not achieved. The main purpose of this study is to identify the effective environmental factors, challenges, contextual obstacles, strategies and outcomes of freeway partnership contracts. So that with the help of this knowledge, a theoretical model can be developed. Case study strategy, qualitative approach and data analysis by Grounded Theory are the main features of the research methodology. The findings of four freeway cases showed that the partnership contracts were developed without considering the long life cycle. Then, during the construction period, despite the effort in having co-opinion, but due to weak understanding of contractual obligations and unsuitable transfer of risks, satisfactory performance criteria were not established. Also, in the operating period, the return on investment is also ambiguous due to increased costs, insufficient revenue and increasing environmental complexity. In general, these contracts were defined as immature and with dissatisfied parties. Therefore, according to the obtained facts, few investors are attracted to public-private partnership contracts and these projects are less desirable to investors. So that the private sector does not look at infrastructure projects as idealistic and task-oriented, but looks at them from the perspective of mainly economic interests. Thus, in order to advance its goals, the public sector must have a different view of such investments. Also, the existing contract system, which is based on the employer-contractor experience, in order to fit to the complex environment and achieve development goals, must prioritize structural reforms and normative changes in the contracts and strategies of the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Built Operate Transfer
  • Environmental Complexity
  • case study
  • Grounded theory