مدلسازی عددی تاثیر زاویه قرارگیری ژئوتکستایل در لایه اساس و زیر اساس روسازی راه

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه اراک

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه اراک

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک

چکیده

روش‌های گوناگونی برای بهبود پایداری خاکریز پیشنهاد می‌گردد، که از این میان می‌توان به تسلیح خاک اشاره کرد. هدف از انجام این مقاله بهبود ضریب اطمینان خاکریز مسلح گردیده توسط ژئوتکستایل با زوایای گوناگون و مستقر بر خاک نرم با کمک نرم افزار PLAXIS می‌باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، با تغییر زاویه ژئوتکستایل از 0 تا 95/0 درجه در خاک ماسه‌ای باعث کاهش 53 درصدی ضریب اطمینان خاکریز می‌شود. اما در خاک رسی این تغییر ‌تاثیر اندکی گذاشت، به نحوی که با افزایش زاویه ژئوتکستایل از 0 تا 01/2 درجه شاهد کاهش 9/2 درصدی در ضریب اطمینان خواهیم بود. به‌علاوه با افزایش حدود 86/2 برابری مقاومت ژئوتکستایل ضریب اطمینان در خاک ماسه‌ای به طور میانگین 31/14 درصد و در خاک رسی 125/2 درصد افزایش می‌یابد. همچنین، با این افزایش مقاومت ژئوتکستایل، حد نشست خاکریز تا لحظه قبل از گسیختگی 64/60 درصد بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical modeling of the geotextile positioning angle in the base and Subbase layer of the road pavement

نویسندگان [English]

  • Reza moayedfar 1
  • Mohammad reza Motahari 2
  • Behzad Sereydani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran.
3 Msc candidate of Geotechnical engineering, faculty of engineering, Arak university
چکیده [English]

Geotextile is one of the useful members of geosynthetics family. The main important characteristics of geotextile is high tension resistance, good filtration and more flexibility. One of the main applications of geotextile is the separator and border creation between base and subbase materials to prevent aggregates entrance from other layers and creation good filtering at the border of base and subbase layer. Design and construction of the embankment on loose subgrade is one of the important issues in geotechnics. The main characteristics of loose soils are their high compressibility and low shear strength This causes long-term deformation that results in instability of the embankment and decreases useful life. For this reason, various methods are proposed to improve the stability of the embankment, including reinforcing soil. In this paper, firstly, with the aim of improving the reliability of the embankment reinforced by geotextile with different angles and based on loose soil, is studied. This topic is analyzed using finite element method. For this purpose, various methods are proposed to improve the stability of the embankment, including reinforcing soil. The purpose of this article is to improve the reliability coefficient of embankment reinforced by geotextile with different angles and placed on soft soil with the help of PLAXIS software. The obtained results indicate that, by changing the geotextile angle from 0 to 0.95 degrees in sandy soil, it causes a 53 percent decrease in the safety factor of the embankment. But this change had little effect on clay soil, in such a way that by increasing the geotextile angle from 0 to 2.01 degrees, we will see a 2.9 percent decrease in the safety factor. In addition, with an increase of about 2.86 times the resistance of geotextile, the reliability factor in sandy soil On average, it increases by 14.31 percent and 2.125 percent in clay soil. Also, with this increase in geotextile resistance, the settlement limit of the embankment until the moment before rupture increases by 60.64 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stability of the embankment
  • improving the reliability
  • geotextile
  • reinforcing soil
  • PLAXIS software