تعداد مقالات: 1937
1653. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 136-140


1656. شناسنامه و فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 138-138


1659. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 140-149


1662. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 1.1، بهار 1397، صفحه 145-154


1663. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 145-154


1667. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 147-156


1668. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 147-156