مدل سازی فیزیکی و شبیه سازی عددی پاسخ لرزه ای ساختگاه متشکل از زیرلایه ی روانگرا شونده

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 هیأت علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار، گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

علی رغم تاثیر خاک های نرم با قابلیت روانگرایی بر پاسخ لرزه ای سطح زمین، در حال حاضر به دلیل پیچیدگی های مرتبط با این مسئله شناخت جامعی از آن در ادبیات فنی وجود ندارد. در این تحقیق، رفتار لرزه‌ای لایه های خاک با قابلیت روانگرایی و تأثیر آنها بر پاسخ لرزه ای سطح زمین مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو، با تکیه بر اصول مدل سازی فیزیکی(آزمایش میزلرزه)، الگوی اولیه پاسخ لرزه ای در پروفیل خاک مورد نظر استخراج شده و در ادامه در قالب مدل سازی عددی مبتنی بر تحلیل تنش موثر یک بعدی به بررسی مسئله پرداخته شده است. در نهایت الگوهای بزرگنمایی لرزه ای مورد پردازش قرار گرفته و نقش زیرلایه های مستعد روانگرایی در تعدیل و یا تشدید پاسخ لرزه ای سطح زمین بررسی شده است. به طور کلی مطالعات آزمایشگاهی و عددی این تحقیق نشان داده اند که روانگرایی لایه های زیرین به طور موثر قابلیت تعدیل شدت امواج لرزه ای و مهار نیروی ناشی از زلزله را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Modeling on Seismic response of Liquefiable Sub-Layers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Adampira 1
  • Abbas Ghalandarzadeh 2
  • Hosein Javaheri 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 School of Civil Engineering, University college of Engineering
4 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Soil liquefaction is caused by strong ground motion and causes loss of shear strength, lateral spreading, foundation failure, sand boiling and post-earthquake settlement. These liquefaction mechanisms have been studied intensively. Although the seismic site response is affected by the liquefiable soils, there is no comprehensive study on it in the technical literature due to the complexity of this issue. However, different physical and numerical modeling have been conducted to develop guiding principles for the seismic response analysis in liquefied sites. Nevertheless, some major restrictions were pertained to these models such as, ignoring the effects of the depth of liquefiable layer and unsuitable constitutive models. In this study, the seismic behavior of liquefiable sub-layers has evaluated which strongly affect the seismic site response. In this regards, using the shaking table model tests, the initial seismic response have been obtained in the soil profile consisting a liquefiable sub-layer. The sub-layers of the shaking table models were built with different densities and the models were subjected to specific record motions of varying intensity. Acceleration and pore water pressure were measured in the soil profiles during all the tests. The influence of the liquefiable soil layers on the seismic site response during shaking was discussed comprehensively. Afterwards, in order to use compatible constitutive model in numerical analysis, a series of 1D effective stress numerical models have been employed while the results were verified adequately with the results of the shaking table test. Note that multi-yield surfaces model was utilized in the current study as a suitable constitutive model. Finally, the seismic response have been processed and the effect of the liquefied sub-layers on the seismic site response de-amplification was studied in different points of view. Consequently, experimental and numerical studies of this research have shown that the liquefaction of sub-layers can effectively reduce the intensity of seismic waves and earthquake-induced force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquefied soil sub-layers
  • Shaking table test
  • Nonlinear numerical modelling
  • Site effects