تعیین پارامترهای اندرکنش خاک حاوی دانه های ژئوفوم- مسلّح کننده های ژئوسینتتیکی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.24200/j30.2020.54696.2682

چکیده

با توجّه به افزایش استفاده از مسلّح‌کننده‌های ژئوسینتتیکی در مسلّح‌سازی خاک، بررسی رفتار فصل مشترک خاک

- ژئوسینتتیک، مورد توجّه محقّقان قرار گرفته است. از سوی دیگر، استفاده از ژئوفوم‌ها به صورت بلوکی و یا دانه‌ای به همراه خاک در پشت سازه‌های حائل، به دلیل کاهش وزن تودۀ خاک و نیروهای محرّک، مورد توجّه طراحان واقع شده است. مطالعۀ فعلی، با هدف تعیین پارامترهای اندرکنش خاک حاوی دانه‌های ژئوفوم با مسلّح‌کننده‌های ژئوسینتتیکی با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ‌مقیاس انجام شده است. خاک مورد استفاده، مخلوط ماسۀ 161 فیروزکوه و دانه‌های ژئوفوم با درصدهای اختلاط 2/0، 4/0 و 6/0 درصد وزنی خاک بوده است. مسلّح‌کننده‌های مورد استفاده در این تحقیق، ژئوگرید، ژئوتکستایل و ژئوکامپوزیت بوده‌اند تا نتایج به دست آمده، قابل تحلیل و مقایسۀ بیشتری باشند. بر اساس نتایج حاصل، در مخلوط‌های ماسه- ژئوفوم مسلّح‌ شده با ژئوسینتتیک، بیشترین ظرفیت باربری و همچنین، بالاترین ضریب اندرکنش، برای نمونه‌های مسلّح‌ شده با ژئوگرید و پس از آن، به ترتیب، در نمونه‌های مسلّح‌ شده با ژئوکامپوزیت و ژئوتکستایل، حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Interaction Parameters of the Soil Containing Geofoam Beads-Geosynthetic Reinforcements

نویسندگان [English]

  • Hamid khajevandjafari 1
  • Maryam Yazdi 2
1 M.Sc Student of Geotechnical Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the last few decades, due to increasing the use of geosynthetic reinforcements in reinforcing the soil, the behavior of the soil-geosynthetic interface has considered by researchers. On the other hand, the use of geofoams in the form of block and/or bead, due to decrease the weight of the soil mass behind the retaining structures, has attracted the designers’ attention. In this regard, the current study has been done with the aim of determining the interaction parameters of soil containing geofoam beads and geosynthetic reinforcements. For this purpose, large-scale direct shear apparatus with box dimensions of 304.8*304.8*152 mm has been used. The used soil has been the mixture of Firoozkooh sand (#. 161) and geofoam beads with a diameter of 2 mm and the geofoam mix percentages have been selected as 0.2, 0.4 and 0.6 percent by weight of the soil. Also, the reinforcements used in this research have included of geogrid, geotextile and geocomposite that accordingly, further analysis and comparison of the obtained results can be possible. According to the results, in the sand-geofoam mixtures reinforced using geosynthetics, with increasing the mix percentage of geofoam, shear strength amounts have decreased. Also, in these mixtures, the greatest increase in bearing capacity comparing to corresponding unreinforced mixtures, has obtained for samples reinforced with geogrid and later, for samples reinforced with geocomposite and geotextile, respectively. In general, depending to reinforcement type and geofoam mix percentage, increase of bearing capacity in the reinforced mixtures with respect to unreinforced mixtures, has been about 12% to 135%. By increasing the mix percentage of geofoam from 0.2 to 0.6, the amount of this increase has decreased. In the sand-geofoam mixtures reinforced with geosynthetics, the highest interaction coefficient has obtained in the samples reinforced with geogrid, geocomposite and geotextile, respectively. In the sand-geofoam mixtures reinforced with geogrid, the highest of interaction coefficient, has observed in the geofoam of 0.4% and then, in the geofoam of 0.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firoozkooh sand (#.161)
  • EPS geofoam
  • Geosynthetic reinforcement
  • Direct shear test
  • Coefficient of interaction