کلیدواژه‌ها = زلزله
ارزیابی پارامترهای موثر در تفرق امواج زلزله های دور از گسل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 13-23

حسین نادرپور؛ حمیدرضا وثوقی فر؛ احسان قباخلو


بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک

دوره 24، شماره 42، خرداد 1387، صفحه 35-39

حسین جهانخواه؛ مهدی بهزاد؛ محمدعلی قناد