دوره و شماره: دوره 32.2، شماره 2.2 - شماره پیاپی 2، تابستان 1395، صفحه 1-150 
13. تقویت دیوار برشی فولادی پس از ایجاد گشودگی

صفحه 117-124

ابوالفضل عربزاده؛ مهرداد شفیعی علویجه