تعداد مقالات: 2015

تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های PZT

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 13-17

علی نعمتی؛ کاظم پورآذرنگ؛ شهاب خامنه اصل


برآورد تابع خسارت برای ساختمان‌های غیرمهندسی‌ساز در منطقه‌ی زرند

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 13-19

محمدرضا قائمقامیان؛ سمیه احمدزاده؛ نوربخش میرزایی


تحلیل ساختار صنعت خدمات مشاوره‌ی مهندسی در ایران براساس مدل رقابتی پورتر

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 13-19

زهره سلطانی؛ عباس بخشیانی؛ مسعود مفید


مطالعه‌ی رفتار ماسه‌ی بندرانزلی به‌کمک نتایج آزمایش‌های تانک شفاف و میز لرزه

دوره 25، شماره 48.1، تیر 1388، صفحه 15-22

امیر آصفی؛ ابوالفضل اسلامی؛ میراحمد لشته نشایی


ارزیابی تیرهای فلزی تقویت‌شده با الیاف بسپاری (پلیمری) مرکب

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 15-19

علیرضا رهایی؛ سیدحامد غفاری


هیأت تحریریه تخصصی مجله

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 2-2


سرمقاله : جامعه ی دانش بر فراگیر

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، فروردین 1381، صفحه 2-2


سرمقاله:‌ زیست فناوری و چشم انداز توسعه

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تیر 1379، صفحه 2-2


سرمقاله: مؤلفه های توسعه پایدار و ...

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 2-2


سرمقاله: تحصیلات تکمیلی: افق های آتی ...

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 2-2


مطالعه و بررسی تطبیقی ساختار‌های جبران ساز برای سیستم‌های ADSl

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، اسفند 1388، صفحه 3-10

محمد رضا پاکروان


بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 3-7

مهدی احسان؛ نصرالله پوزش


بررسی رفتار ستون‌های فلزی پرشده با بتن به روش اجزاء محدود غیر خطی

دوره 19، شماره 23، فروردین 1382، صفحه 3-12

عباس ایرانمش؛ سیدحمید هاشمی


بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - SiCp

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 3-6

سیدمرتضی سیدریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی


دور‌های حدی در دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 3-12

محمود حصارکی؛ سید مهرداد مقدس


سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 3-14

حامد اصغرزاده؛ محمود اعظمی؛ عبدالرضا سیم چی


شبیه‌سازی گاز دوبعدی در ALGaN / GaN HEMT و بررسی ولتاژ شکست آن

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 3-9

رحیم فائز


مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 3-11

حمید رضا فرشچی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 3-10

محمد‌رضا سلطانی؛ علیرضا داوری