نویسنده = محمدعلی موسویان
‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 25-33

سهرابعلی قربانیان؛ سعیدرضا رادپور؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان