فرایند پذیرش مقالات

نوع داوری:

نشریه مهندسی عمران شریف برای داوری مقالات از فرآیند داوری یک سو ناشناس استفاده می­ شود.  

 

فرایند بررسی مقاله: 

مقالات واصله پس از بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی جهت بررسی مطابقت مقاله با محورهای موضوعی نشریه و دریافت فرم تکمیل شده انحصار چاپ تا زمان انتشار الکترونیکی به ترتیب مراحل زیر را طی خواهد کرد:

الف) مقالاتی که از فرمت مناسب براساس راهنمای نگارش مقالات برخوردار باشند ابتدا جهت ارزیابی میزان مشابهت، توسط نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی می شوند.

ب) مقالاتی که در مرحله قبل مورد تأیید قرار گرفته اند، دست کم برای سه داور که در موضوع مقاله صاحب نظر باشند ارسال و پس از بررسی بر حسب نتیجه داوری به سه دسته تقسیم می شوند:

1- مقالاتی که قابل پذیرش هستند.

2- مقالاتی که پس از بازنگری و انجام اصلاحات مورد نظر داوران قابل انتشار هستند. 

3- مقالاتی که پس از مطالعه و بررسی قابل پذیرش تشخیص داده نمی شوند (عدم پذیرش).

ج) پس از ارسال نظرات داوران، نویسنده / نویسندگان مقاله باید از تاریخ زمان دریافت نظرات، حداکثر ظرف مدت 30 روز اصلاحات مورد نظر را انجام داده و یا دلایل خود را مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را به دفتر فصلنامه منعکس نمایند.

انجام اصلاحات ممکن است در یک فرایند رفت و برگشتی در دو یا سه مرحله انجام پذیرد و تا زمانی که محتوای مقاله از نظر سردبیر مجله قابل قبول نباشد به طول بیانجامد.

د)‌ پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح و تأیید سردبیر، نامه پذیرش / عدم پذیرش برای نویسنده ارسال خواهد شد.

ه ) تمامی مقالات پس از پذیرش توسط کارشناس سامانه در فهرست مقالات آماده ی انتشار قرار می گیرند.

مقالات مذکور پس از ویرایش ادبی و فنی، حروف چینی و صفحه آرایی در قالب فرمت مجله برای نویسنده مسئول ارسـال می شوند تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشد انجام شود و پس از تأیید نویسنده، در سامانه مجله برای انتشار ثبت می شود.