تماس با ما

تلفن: 66164093    نمابر:66012983

بخش مهندسی عمران - خانم شیما آل اسداله (داخلی 1)

بخش پروف مقالات - خانم غزل احمدی (داخلی 3)

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف 

کدپستی: 69694-14588

نشانی الکترونیکی مجله: Pajouhesh@sharif.edu

نشانی الکترونیکی پروف مقالات: Sharifpublish@sharif.edu 


CAPTCHA Image