نویسنده = ابوالحسن وفایی
تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 21-28

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ مجتبی مهرجویی


سرمقاله

دوره 2-27، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-1

ابوالحسن وفایی


تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 23-31

دانیال واعظی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفایی؛ حسین تاجمیر ریاحی


کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه‌یی سدهای بتنی وزنی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 105-118

وحید والامنش؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ ابوالحسن وفایی