نویسنده = علی کاوه
تولید توابع شتاب زمان دوام با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم‌های بهینه‌سازی

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 117-124

علی کاوه؛ وحیدرضا مهدوی داهوئی


تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و ویولت‌ها

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 79-88

خسرو برگی؛ علی کاوه؛ کارو لوکس؛ حسین رحامی


بهینه‌یابی دکل‌های انتقال نیرو به‌کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 73-84

علی کاوه؛ یعقوب قلی پور؛ حسین رحامی


روش سریع برای محاسبه‌ی تقریبی ضریب بار بحرانی قاب‌های مستوی

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 65-75

علی کاوه؛ محمدرضا فرمانبر


شبکه‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 26-33

علی کاوه؛ حسین یوسف‌پور