نویسنده = سیدعلیرضا اسماعیلی
بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 145-155

10.24200/j30.2021.58434.2978

سیدعلیرضا اسماعیلی؛ سعید گوهری؛ مجید حیدری


جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی

دوره 37.2، شماره 4.2، اسفند 1400، صفحه 3-13

10.24200/j30.2021.57425.2907

سعید صالحی؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ نیما صادقی نامقی؛ کاظم اسماعیلی