نویسنده = هادی محمدزاده رومیانی
مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 3-14

10.24200/j30.2021.57689.2927

هادی محمدزاده رومیانی؛ محمدجواد صفاریان؛ رضا ذاکری؛ حمیدرضا رازقی؛ حامد آبده کیخا


ارزیابی تأثیر چرخش تنش های اصلی اولیه در رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 87-96

10.24200/j30.2019.53345.2541

هادی محمدزاده رومیانی؛ حمیدرضا رازقی؛ محمدجواد صفاریان