نویسنده = مصطفی شریف‌زاده
تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 21-28

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ مجتبی مهرجویی


تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 49-57

مصطفی شریف‌زاده؛ مسعود قربانی؛ رضا مسعودی؛ محسن شریفی