نویسنده = عبدالله افشار
ارزیابی اثر بازدارندگی دی‌اتانول آمین و تری‌اتانول آمین بر خوردگی فولاد در محیط بتن

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 59-62

عبدالله افشار؛ مهدی یاری؛ بهرنگ راسخ


بررسی تاثیر پارامتر‌های مختلف آبکاری بر ساختار و شکل پوشش‌هاب قلع

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 33-39

عبدالله افشار؛ مهدی یاری


ساخت آند‌های منیزیمی و کاربرد آن در حفاظت کاتدی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 50-56

عبدالله افشار