نویسنده = مرتضی اسماعیلی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر ژئوسل در ظرفیت باربری خاکریزهای راه‌آهن

دوره 35.2، شماره 2.1، شهریور 1398، صفحه 51-63

10.24200/j30.2018.2002.2058

مرتضی اسماعیلی؛ محمدرضا روزبی نی؛ سیدرسول سورانی


بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌یی دیوارهای خاک مسلح سگمنتال با جوشن فلزی

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 23-33

مرتضی اسماعیلی؛ عباس قلندرزاده؛ مهدی پرتویان نوزاد


بررسی تأثیر استفاده از آسفالت به عنوان لایه ی جاذب ارتعاش در خط راه آهن

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 101-106

مرتضی اسماعیلی؛ محمد فشارکی