نویسنده = محسن شریفی
تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 49-57

مصطفی شریف‌زاده؛ مسعود قربانی؛ رضا مسعودی؛ محسن شریفی


بررسی تأثیر فاصله‌داری و شیب دسته درزه بر عملکرد تیغه‌ی ماشین حفر تونل (T‌B‌M) به روش عددی، و مقایسه‌ی نتایج در حالت دوبعدی و سه‌بعدی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 63-68

امیر عبدالله ایران‌زاده؛ مصطفی شریف زاده؛ محسن شریفی