نویسنده = سیدجمال الدین هاشمیان
حذف رنگ فاضلاب صنایع تخمیری از ملاس به روش تالابی با سطح آزاد

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 46-49

سیدجمال الدین هاشمیان؛ علیرضا نظری علوی