نویسنده = عبدالحسین حداد
ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه ی اشباع

دوره 38.2، شماره 4.1، اسفند 1401، صفحه 3-11

10.24200/j30.2022.58608.2986

سعید اقاداداشی؛ عبدالحسین حداد؛ سید محمد حسین خاتمی


بررسی عملکرد سیستم های رادیه ی شمع منفصل در دو حالت هندسی بزرگ و کوچک

دوره 34.2، شماره 1.2، خرداد 1397، صفحه 101-110

10.24200/j30.2018.1337

عبدالحسین حداد؛ ارمیا شفیعی؛ علی لشگری


مطالعه ی آزمایشگاهی بر مدول برشی دینامیکی بیشینه ماسه ی کربناتی بوشهر

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 45-52

10.24200/j30.2017.1123

یاسر جعفریان؛ حامد جاودانیان؛ عبدالحسین حداد


روش جدید پیش‌بینی نشست آنی شالوده‌های سطحی با استفاده از سختی حداکثر خاک‌ها

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 11-21

عبدالحسین حداد؛ رضا امینی آهی دشتی