نویسنده = علی اخترپور
شناسایی آزمایشگاهی سطح تسلیم مواد زائد سیلتی اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1404

10.24200/j30.2024.64136.3306

امیرعباس ریاحی خو؛ علی اخترپور