نویسنده = مجتبی مهرآیین
مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل

دوره 36.2، شماره 1.2، خرداد 1399، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.50827.2349

افسانه نوبخت دلیر؛ مسعود قدسیان؛ مجتبی مهرآیین


بررسی ساختار جریان آشفته اطراف آبشکن تیغه‌ای قرار گرفته در موقعیتهای مختلف قوس 90 درجه

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 13-22

10.24200/j30.2018.1348

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ سیدمحمدامین نجیبی