نویسنده = محسن غفوری آشتیانی
اپسیلون به‌عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب‌نگاشت

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 109-115

محسن غفوری آشتیانی؛ مهدی موسوی؛ علیرضا آذربخت