نویسنده = علی قربانی
بررسی خواص ژئومکانیکی مصالح درشت‌دانه با درنظرگرفتن سطح تنش

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 109-119

علی قربانی؛ مهدی ویس کرمی؛ سیدمحمدرضا علوی پور


تخمین ظرفیت باربری نوک شمع بر مبنای اطلاعات C‌P‌T با استفاده از شبکه‌های عصبی G‌M‌D‌H

دوره 2-29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 71-80

علی قربانی؛ ابوالفضل اسلامی؛ حسن ابراهیمی