نویسنده = عبدالرحیم جواهریان
کاربرد تحلیل مؤلفه‌ی اصلی در تفسیر افق‌های لرزه‌یی

دوره 25، شماره 51.1، دی 1388، صفحه 69-76

حمید ثابتی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بابک نجار اعرابی


تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 41-48

حسن بخشنده امنیه؛ عبدالرحیم جواهریان؛ کاظم نجم


تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 57-64

حسن بخشنده امنیه؛ علی مرتضوی؛ عبدالرحیم جواهریان