نویسنده = مهدی موسوی
مطالعه تاثیر لحاظ عدم قطعیت‌های عمق رخدادها در نتایج تحلیل خطر لرزه‌یی احتمالاتی

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 111-118

مهدی موسوی؛ علی فرهادی؛ علیرضا آذربخت؛ حمید زعفرانی


اصلاح فرآیند متداول در توسعه‌ی طیف میانگین شرطی برای انتخاب شتاب‌نگاشت‌های سازگار

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 87-96

مهدی موسوی؛ علیرضا آذربخت؛ محمد نوری زاده


اپسیلون به‌عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب‌نگاشت

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 109-115

محسن غفوری آشتیانی؛ مهدی موسوی؛ علیرضا آذربخت