نویسنده = حمید زعفرانی
الگویابی داده‌های لرزه‌یی با استفاده از خوشه بندی به منظور پیش بینی زلزله

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 29-37

عادل معطی؛ محمدرضا امین ناصری؛ حمید زعفرانی


مطالعه تاثیر لحاظ عدم قطعیت‌های عمق رخدادها در نتایج تحلیل خطر لرزه‌یی احتمالاتی

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 111-118

مهدی موسوی؛ علی فرهادی؛ علیرضا آذربخت؛ حمید زعفرانی