نویسنده = ابوالفضل عربزاده
بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی ویژه با بازشو

دوره 34.2، شماره 3.1، آذر 1397، صفحه 49-59

10.24200/j30.2018.1408

حمیدرضا کاظمی نیاکرانی؛ ابوالفضل عرب زاده


تقویت دیوار برشی فولادی پس از ایجاد گشودگی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 117-124

ابوالفضل عربزاده؛ مهرداد شفیعی علویجه


بررسی رخداد ناپایداری در ناحیه کششی تیرهای فولادی با استفاده از یک مدل یک بعدی

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 139-144

حمید محرمی؛ ابوالفضل عرب زاده؛ محسن ورمزیاری