کلیدواژه‌ها = تقویت
رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC

دوره 36.2، شماره 4.2، اسفند 1399، صفحه 133-142

10.24200/j30.2020.55003.2692

بهداد هاشمی سالانقوچ؛ محمدرضا اصفهانی


تأثیر محصورشدگیِ اجزای مرزی با کامپوزیت F‌R‌P در رفتارِ دیوارِ برشی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 111-118

مریم محمدی انایی؛ داود مستوفی نژاد