کلیدواژه‌ها = میرایی
بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 105-115

10.24200/j30.2020.55665.2772

سجاد صالحی؛ سید امین مصطفویان؛ محمد رضا داودی


مشخصات دینامیکی عرشه‌ی مرکب اگزودرمیک با استفاده از تابع پاسخ بسامدی

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 61-70

حامد الهیاری؛ مهدی دهستانی؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ بهرام نوائی نیا؛ ابراهیم رحمانی


بررسی تأثیر استفاده از آسفالت به عنوان لایه ی جاذب ارتعاش در خط راه آهن

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 101-106

مرتضی اسماعیلی؛ محمد فشارکی