کلیدواژه‌ها = سه‌محوری
ارائه ی چهارچوب واحد برای تفسیر رفتار حالت بحرانی ماسه های رس دار

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 27-35

امید نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی


بررسی نقش عوامل تأثیرگذار در مشخصات رفتاری ماسه‌های رس‌دار

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 33-44

امید نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی