کلیدواژه‌ها = شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش بینی مؤلفه های زوال ستون های بتن مسلح با استفاده از روش های یادگیری ماشین

دوره 39.2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 15-22

10.24200/j30.2022.60697.3116

آزاده خشکرودی؛ حسین پروینی ثانی؛ مجتبی اعجمی


تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری بااستفاده از اطلاعات آزمایشگاهی وسطرجدید مدل شبکه‌های عصبی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 85-92

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدرضا حجازی طاقانکی؛ مسعود آقاجان عبداله؛ حجت اسماعیلی