کلیدواژه‌ها = گروه شمع
بررسی اثر شکل مقطع شمع در ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه یی

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 39-47

10.24200/j30.2019.53173.2536

میثم معمار؛ سیدمحمدعلی زمردیان؛ امیرحسین وکیلی


عوامل مؤثر در لنگر خمشی سینماتیک در گروه شمع‌ها

دوره 32.2، شماره 3.2، آذر 1395، صفحه 85-94

علی سنایی راد؛ احمدرضا غلامی نژاد


بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 93-101

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حبیب آذرنیا شاهگلی؛ محمدحسین محصل