کلیدواژه‌ها = مدل رفتاری
طراحی شبکه ی حمل‌ونقل بر اساس معیار انعطاف‌پذیری شبکه و تئوری حسرت

دوره 36.2، شماره 1.1، خرداد 1399، صفحه 33-44

10.24200/j30.2018.5670.2259

محمد مهدی برزگر گنجی؛ امیرعباس رصافی


تاثیر مدل رفتاری در تحلیل تغییرشکل دیواره در گودبرداری عمیق

دوره 33.2، شماره 2.1، شهریور 1396، صفحه 69-76

10.24200/j30.2017.4540

جهانگیر خزائی؛ عادل گرایلی


ارزیابی تغییر رفتار ماسه ها تحت سیمانی شدن بیولوژیکی

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 71-77

10.24200/j30.2017.1112

محمد آزادی؛ سعیده پوری


ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 107-116

عباس گنجی؛ محمد کاظم جعفری؛ جعفر نجفی زاده؛ محسن کمالیان


بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک‌محوری فوم‌های سلول‌باز

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 53-61

سروش جلیلوند؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی