کلیدواژه‌ها = ستون سنگی
بررسی عددی پایداری شیروانی ماسه‌یی روی رس نرم بهسازی شده با ستون سنگی

دوره 32.2، شماره 3.2، آذر 1395، صفحه 125-132

محمدجواد شعبانی رمنتی؛ محمدعلی روشن ضمیر