کلیدواژه‌ها = چگالی نسبی
تعیین تنش افقی زمین با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط: رویکرد پایگاه داده‌ها

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 95-106

محمد مهدی احمدی؛ پویا کرم بخش؛ علی اکبر گلستانی