کلیدواژه‌ها = روش اجزای محدود
بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 61-70

محمدرضا یعقوبی؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی