کلیدواژه‌ها = مدل عددی
تحلیل رفتار شمع – ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 71-78

فرزانه حامدی؛ محمود حسنلوراد؛ محسن حسنلو راد


اثر تراکم خاک در رانش دینامیکی وارد بر کوله‌ی پل‌های یکسره و مجزا

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 63-68

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ فاطمه خطیبی