کلیدواژه‌ها = شیروانی
بررسی اثرناهمگونی ذاتی خاک در پایداری درازمدت شیروانی‌های خاکی

دوره 31.2، شماره 3.1، مهر 1394، صفحه 3-17

رضا جمشیدی چناری؛ حسن کامیاب فرح بخش؛ مسعود زمان زاده


برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه‌یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه‌ی تنش

دوره 2-29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 81-90

محسن کمالیان؛ محمد گلدسته؛ روزبه صفائیان آملی؛ ایرج رحمانی