کلیدواژه‌ها = ناهمسانی
مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 3-14

10.24200/j30.2021.57689.2927

هادی محمدزاده رومیانی؛ محمدجواد صفاریان؛ رضا ذاکری؛ حمیدرضا رازقی؛ حامد آبده کیخا


اثر افزودن سیمان بر ناهمسانی مقاومتی ماسه در بارگذاری‌های فشاری و کششی (کاهش فشار محوری)

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-125

کاظم فخاریان؛ سارا حیدری گلفزائی؛ امیرحسین اقبالی